Gündelik Bilgiler

Yemek tarifleri, faydalı bilgiler, şifalı bitkiler, güzellik ve bakım...

17 Aralık 2012 Pazartesi

Hamile Kalabilmek İcin Okunacak Sure ve Dular


Sevgili melekler, bir gün anne olmak her kadının hayalidir.Fakat bebek öyle biz istediğimiz anda gelmiyor.Bende bebek isteyen bir kadınım ve Rabbime güvenip O'na sığındım.Ettiğim duaları anne olmak isteyenler için paylaşıyorum.
YA RABBİ
Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur.
Bütün salat ü selamlar rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten
lil'A lemin, ResÜ I-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem Seyyidina-Ebe'l-Kaasım Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz ve O'nun bütün ashabına olsun.
Benim isteklerim Acizce.
Dilim anca buna yetiyor.
ALLAH 'ım Sen Dünyada da Ahirette de en güzel dereceler mertebeler verdiğin bütün hayatını helal ve temiz nimetlerle bezeyip donattığın hesabsızca en güzel cennetini ve en yüksek rızana mazhar olan kız ve erkek evlatlar nesiller-zürriyetler nasib eyle.
Bizi onlara onları bize hayırlı kıl.
Bizi de Anne-Babalarımıza hayırlı, saydığım ve sayamadığım güzel ahlaklar üzere eyle.
Muhakkak Sen Dualara En Güzel Şekilde İcabet edensin.
Bizlere bunları göster hayır ve güzellik üzere ihsan eyle
ALLAH'ım bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bizi cezalandırma,AFFET !
Katından hayırlı,nur yüzlü,sağlıklı EVLATLAR ver Rabbim
ALLAH'ım sen okuduğum AYETEL KÜRSİLERİ bebeğimin gelmesi için vesile kıl.
Rabbim sen katından doktorlara bile gerek kalmadan kendiliğinden hayırlı bir evlat ver.
Rabbim sen her daraldığımda yar ve yardımcım ol .
SENİN HERŞEYE GÜCÜN YETER AMİN AMİN AMİN YA MUİN BİNLERLE NİHAYETSİZ AMİN
Es-salatu ves-Selamu Ala Rasulüna Muhammedin ve Ala Alihi vesahbibihi Ecmain
Vel-hamdülillahi Rabbil-Alemin. AMİN…
ARDINDAN – AYETEL KÜRSİ
-----------------------------------------------------------------------------
AYETEL KÜRSİ
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
-----------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………….
"Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lûmin lek."

BEBEK İÇİN:
Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçı eyle! Onun hürmetine duamı kabul et.[Tirmizi]
**Lailaheillallahü ente süphaneke inni küntü minezzalimin.
** Rabbi la tezerni ferden ve ante hayrul varisi..
** KENZÜL ARŞ
Bismillahirrahmanirrahim
La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.
La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.
La ilahe illellahü sükran li ni´metih.
La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.
Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..
Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:
Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.
Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.
Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.
Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.
Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab. Inneke entel kerimül kebiru.
Hasbünellahü ve ni´mel vekil.
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem
Kenzül Arş duası ANLAMI…Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.
Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.
Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!
İSMİ AZAM DUASI

Bismillâhirrahmânirrahim
Yâ Cemilu Yâ Allâh sensin Cemil ey Allah bizim her halimizi güzel eyle
Yâ Karîbu Yâ Allâh
sensin Karib ey Allah bizi yakinligini kazananlardan eyle
Yâ Mücîbu Yâ Allâh
sensin Mucib ey Allah dualarimiza icabet eyle
Yâ Habîbu Yâ Allâh
sensin Habib ey Allah bizi seni sevenlerden eyle
Yâ Raûfu Yâ Allâh
sensin Rauf ey Allah bize sevkatinle muamele eyle
Yâ Atûfu Yâ Allâh
sensin Atufu ey Allah bizi hediyelerinle sevinenlerden eyle
Yâ Ma`rûfu Yâ Allâh
sensin maruf eyAllah bizi seni bilip tanimakla sevinçli memnun eyle
Yâ Latîfü Yâ Allâh
sensin Latif ey Allah bizi lütfunla sevinenlerden eyle
Yâ Azîymü Yâ Allâh
sensin Azim ey Allah bizi senin azametine tanik olanlardan eyle
Yâ Hannânü Yâ Allâh
sensin Hannan ey Allah bizi ihsaninla neselenenlerden eyle
Yâ Mennânü Yâ Allâh
sensin Mennan ey Allah bizi yalniz sana minnet duyanlardan eyle
Yâ Deyyânü Yâ Allâh
sensin Deyyan ey Allah bizi yalniz sana borçlu kalanlardan eyle
Yâ Subhânü Yâ Allâh
sensin Subhan ey Allah bizi kusur ve aczini bilenlerden eyle
Yâ Emânü Yâ Allâh
sensin Emanu ey Allah bizi sana itaatle kurtulasa erenlerden eyle
Yâ Bürhânü Yâ Allâh
sensin Burhan ey Allah bizi seni gösteren burhanlari görenlerden eyle
Yâ Sultânü Yâ Allâh
sensin Sultan ey Allah bizi sana kullukla sultan olanlardan eyle
Yâ Müste`ânü Yâ Allâh
sensin Müstean ey Allah bizi yalniz senden yardim dileyenlerden eyle
Yâ Muhsinü Yâ Allâh
sensin Muhsin ey Allah bizi senin ihsaninla sevinenlerden eyle
Yâ Mütealü Yâ Allâh
sensin Mütealü ey Allah bizi seni yüceltenlerden eyle
Yâ Rahmânü Yâ Allâh
sensin Rahman ey Allah bizi senin rahmetine kananlardan eyle
Yâ Rahîmü Yâ Allâh
sensin Rahimü ey Allah bizi senin sevkatinle sevinenlerden eyle
Yâ Kerîmü Yâ Allâh
sensin Kerim ey Allah bizi senin kereminle doyanlardan eyle
Yâ Mecîdü Yâ Allâh
sensin Mecid ey Allah bizi sana itaatle sereflenenlerden eyle
Yâ Ferdü Yâ Allâh
sensin Ferd ey Allah bizi yalniz seni mabud bilenlerden eyle
Yâ Vitru Yâ Allâh
sensin Vitr ey Allah bizi seni biricik rab bilenlerden eyle
Yâ Ehadü Yâ Allâh
sensin Ehad ey Allah bizi senin birligine sahit olanlardan eyle
Yâ Samedü Yâ Allâh
sensin Samed ey Allah bizi yalniz sana karsi fakir olanlardan eyle
Yâ Mahmûdu Yâ Allâh
sensin Mahmud ey Allah bizi sana lezzetle hamd edenlerden eyle
Yâ Sadika`l-Vâ`di Yâ Allâh
sensin vadinde Sadik olan ey Allah bizi sana kulluk vadimize sadik kalanlardan eyle
Yâ Âliyyü Yâ Allâh
sensin Ali ey Allah bizi sana kul olmakla basi göge erenlerden eyle
Yâ Ganiyyü Yâ Allâh
sensin Gani ey Allah bizi yalniz sana karsi fakir olanlardan eyle
Yâ Sâfî Yâ Allâh
sensin Safi ey Allah bizi kalpleri gafletten sifa bulanlardan eyle
Yâ Kâfî Yâ Allâh
sensin Kafi ey Allah bizi yalniz sana razi olanlardan eyle
Yâ Muâfî Yâ Allâh
sensin Muafi ey Allah bizi her daim afiyette olanlardan eyle
Yâ Bâkî Yâ Allâh
sensin Baki ey Allah bizi ebedi hayatta daim eyle
Yâ Hâdî Yâ Allâh
sensin Hadi ey Allah bizi hidayet verdiklerinden eyle
Yâ Kâdiru Yâ Allâh
sensin Kadir ey Allah bizi aczini bilenlerden eyle
Yâ Sâtiru Yâ Allâh
sensin Satir ey Allah bizi ayiplarimizin utancindan halas eyle
Yâ Kahhâru Yâ Allâh
sensin Kahhar ey Allah bizi kahrina muhatap olmakdan uzak eyle
Yâ Cebbâru Yâ Allâh
sensin Cebbar ey Allah bizi sana eksiksiz itaat edenlerden eyle
Yâ Gaffâru Yâ Allâh
sensin Gaffar ey Allah bizi günah ve isyanlardan bagislananlardan eyle
Yâ Fettâhu Yâ Allâh
sensin Fettah ey Allah bizi akli ve kalbi hakka açik olanlardan eyle Eller açilir,
Yâ rabbe`s-semâvâti ve`l-ard, yâ zülcelâli ve`l-ikrâm
Es`elüke bi hakki hâzihi`l-esmâi küllihâ en tüsâlliye alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âli Muhammed,verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte
ve râhimte ve terahhamte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhime fil alemin Rabbenâ inneke hamîdun mecidün.Birâhmetike yâ erhâme`r-râhimin
Velhamdü lillâhi rabbi`l-âlemin
Ey semalarin ve arzin sahibi Ey Celal ve ikram sahibi Allahim
Bütün bu güzel isimlerin hakkini istiyorum ki,
ibrahime ve ibrahimin soyuna salat ve selam verdigin,
bereket ve rahmet ihsan ettigin ve merhamet ettigin gibi
seyidimiz Muhammed`e, Muhammedin soyuna selam eyle,Muhammed`e rahmet eyle.Ey rabbimiz, sensin Hamid Her türlü hamd sena övgü ve minnet sana aittir.
Sensin Mecid Sensin her türlü seref ve yüceligin asil sebebi.Sensin her türlü rütbe ve itibarin sahibi.Rahmetinle medet eyle.
Amin


1. "İnne rabbeke hüve'I-hallâku'l-alîm." = "Muhak*kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir." âyetini geceleri 1267 kere tekrar eder ve bunu üç ay boyunca sürdürür.
2. Veya; "Fallâhu hüve'l-veliyyü ve hüve yuhyî" = "Muhak*kak ki Allah dosttur ve yaratandır." âyetini beraber olmadan önce 289 kere tekrar eder.
3. Veya; "HüvaIIahü'l-hâliku'l-bâriü" = "O yaratandır ve yok*tan var edendir." âyetini 1054 kere tekrar eder.)
4. Veya; Tıbbî bir arızası olmamak şartıyla, çocuğu olmayan bir kadın, eğer aybaşı halinden üç gün sonra, öğle saatlerine ya*kın bir zamanda temiz bir kâğıt üzerine 110 defa "Bismillâ-hirrahmânirrahîm" yazıp o kâğıdı üzerinde taşıyarak eşiyle beraber olursa, Allah'ın izniyle hâmile kalır. (Hâmile kalın*caya kadar kâğıdı üzerinde taşımalıdır.)
Ali imran suresi 35. ayet-
İmran'ın karısı: "Rabbim, karnımdakini tam hür olarak sana adadım, benden kabul buyur, şüphesiz sen işitensin, bilensin." demişti....

(İz kaletimraetü ımrane rabbi innı nezertü leke ma fı batnı muharranan fe tekabbel minnı inneke entes semıul alım)

Ali imran süresi 38. ayet
38- Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti: "Rabbim! Bana katından hayırlı bir nesil ver. Şüphesiz sen, duayı hakkıyle işitensin" dedi..

(Hünalike dea zekeriyya rabbeh kale rabbi heb lı mil ledünke zürriyyeten tayyibeh inneke semıud düa')

Ali imran suresi 40. ayet
40- Zekeriyya: "Ey Rabbim, benim nasıl oğlum olabilir? Bana ihtiyarlık gelip çattı, karım ise kısırdır." dedi. Allah: "Öyledir, fakat Allah dilediğini yapar." buyurdu.
(Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kad beleğaniyel kiberu vemraetı akır kale kezalikellahü yef'alü ma yeşa')

Meryem suresi 9. ayet
(Allah yahut Cebrail ona şöyle) dedi: "Dediğin gibidir, (fakat) Rabbin buyurdu ki, bu işi yapmak bana kolaydır. Nitekim bundan önce seni yarattım. Halbuki sen hiçbir şey değildin."
(Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey'a)
Meryem suresi 10 ayet
Zekeriyya şöyle dedi: "Rabbim! Bana alâmet ver." Allah: "Senin alâmetin, sapasağlam olduğun halde, üç gün, üç gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir." buyurdu.
(Kale rabbic'al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya)

Kasas suresi 12. ayet
Biz (annesine geri vermezden) daha önce, onun süt analarının sütünü kabulüne müsade etmedik. Bunun üzerine ablası, "Size, onun bakımını sizin namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi?" dedi.
(Ve harramna aleyhil meradıa min kablü fe kalet hel edüllüküm ala ehli beytiy yekfülunehu leküm ve hüm lehu nasıhun)

Kasas suresi 13. ayet
Böylelikle biz onu, gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin, diye anasına geri verdik. Fakat yine de pek çoğu (bunu) bilmezler.

(Fe radednahü ila ümmihı key tekarra aynühaa ve la tahzene ve li ta'leme enne va'dellahi hakkuv ve lakinne ekserahüm la ya'lemun)

Fatır suresi 11. ayet
Hem Allah sizi bir topraktan, sonra bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. O'nun bilgisi olmadan ne bir dişi hamile olur, ne doğurur. Kendisine ömür verilenin de ömrünün uzatılması da, ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphe yok ki bu, Allah'a göre kolaydır.

(Vallahü halekaküm min türabin sümme min nutfetin sümme cealeküm ezvaca ve ma tahmilü min ünsa ve la tedau illa bi ılmih ve ma tahmilü min ünsa la tedau illa bi ılmih ve ma yüammeru min müammeriv ve la yünkasu min umurihı illa fı kitab inne zalike alellahi yesır)


Saffat suresi 100. ayet
"Ey Rabbim! Bana salihlerden (bir oğul) ihsan et!"

(Rabbi heb lı mines salihıyn)

Fussilet suresi 47. ayet
Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah'a havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara: "Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, onlar: "Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz." derler.

(İleyhi yüraddü ılmüs saah ve ma tahrucü min semeratüm min ekmamiha ve ma tahmilü min ünsa ve la tedau illa biılmih ve yevme yünadıhim eyne şürakaı kalu azennake ma minna min şehıd)

Şura suresi 49. ayet
Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder.

(Lillahi mülküs semavati vel ard yahlüku ma yeşa' yehebü li mey yeşaü inasev ve yehebü li mey yeşaüz zükur)

Şura suresi 50. ayet
Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir, dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. O'nun her şeye gücü yeter.
(Ev yüzevvicühüm zükranev ve inasa ve yec'alü mey yeşaü akıyma innehu alımün kadır)

Zariat suresi 29. ayet
Bunun üzerine karısı (Sâre) bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak: "Ben kısır bir kocakarıyım, nasıl çocuğum olur?" dedi.

(Fe akbeletimraetuhu fi sarratin fe sakket vecheha ve kalet acuzun akıym)

Zariat Suresi 30. ayet

Misafir melekler: "Evet bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten O hüküm ve hikmet sahibidir. Herşeyi hakkıyla bilir." dediler.

(Kalu kezaliki kale rabbuk innehu huvel hakimul alim)

------------------------------------------------------------------
ESMAÜL HÜSNA
1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.

Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk'ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz. Bu isim, Allah'tan başkasına mecazen de verilemez. Diğer isimlerinden bazılarının, Allah'tan başkasına isim olarak verilmesi caizdir.

2- Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
3- Er-Rahîmhirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.

4- El-Melik:Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

5- El-Kuddûs:Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan.

6- Es-Selâm:Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden.

7- El-Mü’min:Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren.

8- El-Müheymin:Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.
9- El-Azîz:İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen.

10- El-Cebbârzamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen.
11- El-Mütekebbir:Büyüklükte eşi, benzeri yok.

12- El-Hâlık:Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.

13- El-Bâri:Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.

14- El-Musavvir:Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan.
15- El-Gaffâr:Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan.
16- El-Kahhâr:Her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hâkim.

17- El-Vehhâb: Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden.

18- Er-Razzâk:Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

19- El-Fettâh:Her türlü sıkıntıları gideren.

20- El-Alîm: Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen.
21- El-Kâbıdilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan.

22- El-Bâsıtilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren.

23- El-Hâfıd:Kâfir ve facirleri alçaltan.

24- Er-Râfi:Şeref verip yükselten.

25- El-Mu’ızilediğini aziz eden.

26- El-Müzililediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden.

27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden.

28- El-Basîr: Gizli açık, her şeyi en iyi gören.

29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi.

30- El-Adl:Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

31- El-Latîf:Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan.

32- El-Habîr:Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.

33- El-Halîm: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi.

34- El-Azîm:Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.

35- El-Gafûrffı, mağfireti bol.

36- Eş-Şekûr: Az amele, çok sevap veren.

37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce.

38- El-Kebîr:Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.

39- El-Hafîz:Her şeyi koruyucu olan.

40- El-Mukît: Rızıkları yaratan.

41- El-Hasîb:Kulların hesabını en iyi gören.

42- El-Celîl:Celal ve azamet sahibi olan.

43- El-Kerîm:Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.

44- Er-Rakîb:Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran.
45- El-Mucîb: Duaları, istekleri kabul eden.

46- El-Vâsi:Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.

47- El-Hakîm:Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.

48- El-Vedûd:İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

49- El-Mecîd:Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan.
50- El-Bâis:Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.

51- Eş-Şehîd:Zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan.
52- El-Hak:Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

53- El-Vekîl:Kulların işlerini bitiren. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.
54- El-Kaviyy:Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

55- El-Metîn:Kuvvet ve kudret menbaı, pek güçlü.

56- El-Veliyy:Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden.

57- El-Hamîd:Her türlü hamd ve senaya layık olan.

58- El-Muhsî: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.

59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.

60- El-Muîd:Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

61- El-Muhyî:İhya eden, yarattıklarına can veren.

62- El-Mümît:Her canlıya ölümü tattıran.

63- El-Hayy:Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.

64- El-Kayyûm:Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan.

65- El-Vâcid:Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.

66- El-Mâcid: Kadri ve şânı büyük, keremi, ihsanı bol olan.

67- El-Vâhid:Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.

68- Es-Samed:Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.

69- El-Kâdirilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.

70- El-Muktedirilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.
71- El-Mukaddimilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan.

72- El-Muahhirilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan.

73- El-Evvel:Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.

74- El-Âhir:Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.

75- Ez-Zâhir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen.

76- El-Bâtınklın tasavvurundan gizli olan.

77- El-Vâlî:Bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan.

78- El-Müteâlîon derece yüce olan.

79- El-Berr:İyilik ve ihsanı bol olan.

80- Et-Tevvâb:Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.

81- El-Müntekımsilerin, zalimlerin cezasını veren.

82- El-Afüvvffı çok olan, günahları mağfiret eden.

83- Er-Raûf: Çok merhametli, pek şefkatli.

84- Mâlik-ül Mülk:Mülkün, her varlığın sahibi.

85- Zül-Celâli vel İkrâm: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

86- El-Muksit:Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden,her işi birbirine uygun yapan.
87- El-Câmi:İki zıttı bir arada bulunduran. Kıyamette her mahlûkatı bir araya toplayan.
88- El-Ganiyy:İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey Ona muhtaç olan.

89- El-Mugnî:Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden.

90- El-Mâniilemediği şeye mani olan, engelleyen.

91- Ed-Dârr:Elem, zarar verenleri yaratan.

92- En-Nâfi:Fayda veren şeyleri yaratan.

93- En-Nûr: Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.

94- El-Hâdî:Hidayet veren.

95- El-Bedî:Misalsiz, örneksiz harikalar yaratan. (Eşi ve benzeri olmayan).

96- El-Bâkî:Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.

97- El-Vâris:Her şeyin asıl sahibi olan.

98- Er-Reşîd:İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.

99- Es-Sabûr:Ceza vermede, acele etmeyen.


MERYEM SURESİ
1.kef ha ya ayn sad

2. zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya

3. iz nada rabbehu nidaen hafiyya

4. kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya
5. ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya

6. yerisüni ve yerisü min ali ya'kube vec'alhü rabbi radıyya

7. ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec'al lehu min kablü semiyya
8. kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya
9. kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey'a

10. kale rabbic'al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya

11. fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya
12. ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya

13. ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya

14. ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya

15. ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb'asü hayya

16. vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya

17. fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya
18. kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya

19. kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya

20. kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya

21. kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec'alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya

22. fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya

23. fe ecaehel mehadu ila ciz'ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya
24. fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya

25. ve hüzzı ileyki bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya

26. fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya

27. fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci'ti şey'en feryya

28. ya uhte harune ma kane ebukimrae sev'iv ve ma kanet ümmüki beğıyya

29. fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya

30. kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya

31. ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya
32. ve berram bi validetı ve lem yec'alnı cebbaran şekıyya

33. vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayya

34. zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun

35. ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun
36. ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym

37. fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym
38. esmı'bihim ve ebsır yevme ye'tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın

39. ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü'minun

40. inna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun

41. vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya

42. iz kale li ebıhi ya ebeti lime ta'büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey'a
43. ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye'tike fettebı'nı ehdike sıratan seviyya
44. ya ebeti la ta'büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya

45. ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya
46. kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya
47. kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya

48. ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya

49. felemma'tezelehüm ve ma ya'büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya'kub ve küllen cealna nebiyya
50. ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya

51. vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya

52. ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya

53. ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya

54. vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va'di ve kane rasulen nebiyya

55. ve kane ye'müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya

56. vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya

57. ve rafa'nahü mekanen aliyya

58. ülaikellezıne en'amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya (secde ayetidir.)

59. fe halefe mim ba'dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya

60. illa men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey'a
61. cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb innehu kane va'dühu me'tiyya
62. la yesmeune fıha bükratev ve aşiyya

63. tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya

64. ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya
65. rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa'büdhü vastabir li ıbadetih hel ta'lemü lehu semiyya
66. ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya

67. e ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey'a

68. fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya
69. sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya

70. sümme le nahnü a'lemü billezıne hüm evla biha sıliyya

71. ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya

72. sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya

73. ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya

74. ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri'ya

75. kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya'lemune men hüve şerrum mekanev ve ad'afü cünda
76. ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda
77. e fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda

78. ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda

79. kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda

80. ve nerisühu ma yekulü ve ye'tına ferda

81. vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza

82. kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda

83. e lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza

84. fe la ta'cel aleyhim innema neuddülehüm adda

85. yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda

86. ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda

87. la yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda

88. ve kalittehazer rahmanü veleda

89. le kad ci'tüm şey'en idda

90. tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda

91. en deav lirrahmani veleda

92. ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda

93. in küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda

94. le kad ahsahüm ve addehüm adda

95. ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda

96. innellezıne amenu ve amilus salihati se yec'alü lehümür rahmanu vüdda

97. fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda
98. ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadin ev temeu lehüm rikza